info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Overig aanbod

Bij de HTF bieden we meer aan dan alleen de bachelor en de (pre)master opleidingen. Bekijk op deze pagina ons overige aanbod van filosofische activiteiten, netwerk en cursussen.

Wie zijn wij

HTF Denkhuis verricht praktische filosofie. Wij helpen mensen in bedrijven en organisaties om hun ideeën te verhelderen en een visie te ontwikkelen. Daarbij maken wij maken gebruik van filosofische werkwijzen en filosofisch gedachtegoed. Wij scholen mensen daarin. HTF Denkhuis laat je nadenken over jezelf, je omgeving en wat je in concrete situaties te doen staat. Het brengt de dagelijkse werkelijkheid in overeenstemming met een overstijgend ideaal.

Visie

Er is op allerlei plekken in de samenleving grote behoefte aan reflectie en de ontwikkeling van ideeën. De begeleiding van dit soort toegepaste filosofie vergt specifieke kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. HTF Denkhuis kan zorgen voor professionele begeleiders, die reflectie en ideeënontwikkeling koppelen aan verbeeldingskracht en praktijkonderzoek. Wij zijn in staat de kern van kwesties zichtbaar te maken, Wij geloven in de kracht van dialoog, de waarde van verbeelding, de kunst van anders kijken. Wij zien heil in dialectiek en denkwerk.

DenkLab is een ontmoetingsplek voor collega's in de toegepaste filosofie. Doel van de bijeenkomst is het oefenen van bestaande en nieuwe praktijkwijzers (praktisch-filosofische werkvormen), elkaar ontmoeten en ervaring uitwisselen. Samen verdiepen en versterken we ons vak.

Voor wie?

DenkLab is van, voor en door vakgenoten in de toegepaste filosofie. Deelnemers hebben ruime ervaring met filosofische werkvormen in de praktijk, dus in de begeleiding van groepen of individuen. Deelnemers hebben een eigen praktijk, zijn serieus bezig met het opbouwen van een eigen praktijk of doen hun praktisch-filosofisch werk in dienstverband.

Door wie?

Het DenkLab wordt gefaciliteerd door de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en georganiseerd samen met interne en externe partners die aanbod verzorgen binnen het HTF Denkhuis. Zo worden de geplande bijeenkomsten 0.a. georganiseerd door Kiki Verbeek, Jan Ewout Ruiter, Luuk Stegmann en Jos Kessels. Door het opbouwen van een gezamenlijk netwerk hopen we het beroep toegepast filosoof te versterken en hiermee de filosofie gezamenlijk verder in de haarvaten van de samenleving te brengen.

Cursus filosoferen met kinderen

Filosoferen met kinderen krijgt steeds meer aandacht. Door te filosoferen leren kinderen niet alleen hun eigen ideeën te onderzoeken en te articuleren, maar ook kritisch en logisch te denken, luisteren en samen te werken - vaardigheden die op school en in de huidige veeleisende maatschappij zeer van pas komen. Maar hoe voer je eigenlijk een filosofisch gesprek met kinderen? Hoe formuleer je filosofische vragen waarmee kinderen zelf op onderzoek uit gaan?

Kinderfilosoof - level 1

In de cursus ‘Filosoferen met kinderen’ aan de HTF leer je onder begeleiding van een zeer ervaren kinderfilosoof hoe je filosofische vragen kunt formuleren en kinderen kunt stimuleren om die te onderzoeken. Vanuit de theoretische inzichten over didactiek en pedagogiek, krijg je verschillende methoden en opdrachten aangereikt, waarmee je met andere cursisten en HTF-studenten gaat oefenen. Vervolgens ontwerp je zelf een aantal lessen, die je gebruikt bij ten minste vier filosofische gesprekken met kinderen.

Aan het eind van de cursus heb je geoefend met de belangrijkste principes van:

 • het voeren van een filosofisch gesprek met kinderen en jongeren;
 • het vervullen van de rol van de filosofisch gespreksbegeleider;
 • het bepalen van het filosofisch gehalte van een vraag, gesprek of gespreksonderwerp.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die wil kennismaken met kinderfilosofie, zoals leraren in het basisonderwijs en/of mensen met een filosofische achtergrond. Ook is de cursus geschikt voor docenten/coördinatoren Burgerschap, die een filosofische invulling willen geven aan hun burgerschapsopdracht. De HTF kan ook meerdere leerkrachten van een school (of koepel van scholen) trainen in filosoferen met kinderen. Er is maatwerk mogelijk.

N.B.
Cursisten zonder filosofische en/of pedagogische achtergrond wordt aangeraden om bij HTF eerst een of meerdere losse modules in deze disciplines te volgen. 

Cursus informatie:

Opzet cursus

Er zijn vier cursusavonden op dinsdagavond, verspreid over ongeveer drie maanden (periode november 2023 - januari 2024). Deelnemers worden geacht per cursusavond een dag aan zelfstudie en voorbereiding te besteden. Deelnemers moeten ook vier lessen met kinderen voorbereiden en leiden; de vierde wordt bijgewoond door de docent. De module wordt afgesloten met een assessment, waarbij de cursist reflecteert op haar/zijn nieuwe vaardigheden, op basis waarvan het officiële ‘level 1’-certificaat kan worden toegekend.

Kosten

De prijs van de cursus ‘Filosoferen met kinderen’ is € 525,00, inclusief literatuur, studiemateriaal, lesbezoek en het assessment Kinderfilosoof - level 1.

Uitbreiding mogelijk

Een uitgebreider, op maat gemaakt programma met begeleiding kost €99 per studiepunt extra.

Onder voorwaarden kan de HTF ook maatwerk leveren voor een ‘Kinderfilosoof level 2’-traject, waarin een een behoorlijk aantal; filosofisch-inhoudelijke, pedagogische en didactische modules moeten worden doorlopen.

​Let op: voor deze cursus kunt u een STAP-subsidie aanvragen (tot €1.000,-).

​Neem contact op met Paul Teule MA, directeur Onderwijs, p.teule@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Lees HIER meer over de standaarden behorend bij Level 1 door het Centrum Kinderfilosofie.

Lees HIER meer over de standaarden behorend bij Level 1 door het Centrum Kinderfilosofie.

Data

28-11-2023
12-12-2023
09-01-2024
23-01-2024

Locatie

Utrecht | Australiëlaan 23-25
aanmelden

​Neem contact op met Paul Teule MA, directeur Onderwijs, p.teule@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Leergang Burgerschap

Cursus Burgerschapsonderwijs: van visie tot vakinhoud

​Word specialist burgerschap op jouw basisschool, middelbare school of MBO!


Burgerschap krijgt een steeds prominentere plek in het onderwijs. Er bestaat sinds 1 augustus van dit jaar een wettelijke plicht voor scholen om hun leerlingen kennis te laten nemen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en te oefenen met essentiële democratische vaardigheden. De overheid stelt de randvoorwaarden; het is aan de scholen zelf om het burgerschapsonderwijs vorm te geven.

 • ​Hoe ga je als school te werk?
 • Hoe ontwikkel je een visie die past bij je school?
 • Welke les- en werkvormen passen daar het beste bij?
 • Hoe implementeer je burgerschapsonderwijs in het bestaande curriculum?

Cursus informatie:

De cursus

De HTF biedt in 2024 een leergang van vier zaterdagen aan, gedurende een periode van drie maanden, waarbij je vanuit de eigen schoolcontext, maar in samenwerking met collega’s van andere scholen, werkt aan een visie op burgerschap, concrete les- en werkvormen ontwikkelt en een implementatieplan opstelt. Deelnemers worden begeleid door ervaren docenten uit het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, docentopleiders en experts die onderwijskundig of beleidsmatig ervaring hebben met de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs, alsmede met verandermanagement en beleidsontwikkeling op scholen.

Aan het eind van de cursus heb je:

 • ✓ … een schoolbrede visie op burgerschap ontwikkeld, die zowel aansluit bij de eigen schoolidentiteit als bij de nieuwe wettelijke vereisten;
 • ✓ … een solide doorlopende leerlijn ontwikkeld die past binnen deze visie en met geschikte onderwijsvormen (die je zelf kunt geven of coördineren);
 • ✓ … een implementatieplan ontwikkeld én in gang gezet.

Voor wie?

Deze cursus is opgezet voor docenten in zowel het basis-, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs, die burgerschapsonderwijs op hun school (willen) vormgeven, coördineren en/of uitvoeren. De cursus is ook opengesteld voor andere professionals uit het onderwijsveld (e.g. beleidsmakers, adviseurs, uitgevers), die beroepsmatig met burgerschap bezig (willen) zijn. 

Waarom bij de HTF?

De HTF is de eerste en tot nog toe enige hogeschool die docenten opleidt in zowel het vak Filosofie als het vak Burgerschap. Filosofische (basis)kennis en filosofische kernvaardigheden (i.c. kritisch denken, argumenteren, inlevingsvermogen, reflectie) zijn onlosmakelijk verbonden met democratisch burgerschap; vanuit deze visie zullen wij de cursus dan ook invullen. Aan de HTF zijn docenten en opleiders verbonden, die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het burgerschapscurriculum in Nederland, maar ook toonaangevende filosofen, die het denken over burgerschapsonderwijs in deze cursus naar een hoger plan zullen tillen. 

De cursus zal worden verzorgd door o.a. prof. dr. Joep Dohmen, Marianne Vonder, Paulien Hilbrink, Martijn Janssen,Renate Buls en dr. Jos Kessels.

Opzet cursus

Er zijn vier cursusdagen op zaterdag (steeds van 10.00 - 16.00 uur), verspreid over ongeveer drie maanden.

De cursus start in 2024. De data worden binnenkort gepubliceerd.

​Deelnemers worden geacht per cursusdag twee dagen aan zelfstudie en voorbereiding te besteden. De opzet is als volgt:

Cursusdag 1 - Visie en vereisten
Deelnemers maken kennis met elkaar, met de specifieke burgerschapsopdracht die school heeft en hun respectievelijke schoolvisies en/of kernwaarden. Er zijn presentaties over de wettelijke vereisten en over de (landelijke) curriculaire ontwikkelingen van burgerschapsonderwijs. Ook is er aandacht voor de veranderkundige dimensie van het implementeren van burgerschapsonderwijs op school. 

Cursusdag 2 - Van visie naar vakontwikkeling
Deelnemers maken uitgebreid kennis met verschillende vakinhoudelijke werkvormen van burgerschapsonderwijs. Er is met name aandacht voor kennis, maar ook voor (filosofische) kernvaardigheden, zoals het socratisch gesprek. Er zijn presentaties van ervaren burgerschapsdocenten en (toegepast) filosofen. 

Cursusdag 3 - Lessenreeks
Deelnemers ontwikkelen een concrete lessenreeks (of een reeks andere activiteiten die passen binnen de burgerschapsvereisten), die ze of zelf kunnen geven dan wel coördineren. Waar mogelijk worden de lessen direct geoefend met deelnemers en docenten. Er zijn diverse presentaties, waarin concrete lessenreeksen en leerlijnen kritisch worden besproken. 

Cursusdag 4 - Implementatie
Deelnemers maken een implementatieplan om de ontwikkelde lessenreeks op de eigen school daadwerkelijk in te voeren. Er is aandacht voor de organisatorische en veranderkundige aspecten van het implementatieplan. Er zijn diverse presentaties van ervaren docenten en schoolleiders.  

Locatie | Kosten

Utrecht

PRIJS

 • € 2.450,-. De prijs is inclusief lunches en studiemateriaal (waaronder het nieuwe boek van prof. dr. Joep Dohmen: Iemand zijn. Filosofie van het moderne bestaan).
 • ​€ 200,00 korting voor deelnemers symposium 12 nov. 2022.

 

​Let op: voor deze cursus kunt u een STAP-subsidie aanvragen ter waarde van €1.000,-

Zie DUO op de website. Noot: de HTF heeft geen invloed op de toekenning van het STAP-budget kan de HTF niet bieden.

Aanmelden | Meer informatie

De uiterste aanmelddatum wordt z.s.m. gepubliceerd.

​AANMELDEN> MEER INFORMATIE?

Mail naar drs. Paul Teule burgerschap@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Cursus Persoonsvorming

Professionaliteit & Persoonsvorming

SLEUTELEN AAN JE ZELFBEELD
Cursus professionaliteit en persoonsvorming als voorbereiding op stage en beroep (PEP)

Inleiding
Persoonlijkheid is een belangrijke voorspeller van sociaaleconomische uitkomsten, zoals je schoolloopbaan, de kans op een baan en het loon dat je gaat verdienen, aldus onderzoek van het Centraal planbureau. Om die reden vinden we dat persoonlijke ontwikkeling van studenten aandacht verdient in het onderwijs. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat je kunt compenseren: minder sterke cognitieve vermogens kunnen bij de uitvoering van taken worden gecompenseerd door sterke persoonskenmerken. Persoonlijkheid voorspelt succes op veel meer terreinen dan dat intelligentie dat voorspelt.

Het ligt dus voor de hand om in beroepsopleidingen - en de HTF leidt op voor een beroep - naast de cognitieve ontwikkeling van studenten ook de niet-cognitieve ontwikkeling (in de vorm van persoonlijkheid) aandacht te geven. Bij filosofie komen vragen over zelfbeeld en identiteit uitgebreid aan bod. Charles Taylor wijdt zijn hoofdwerk (Sources of the Self) aan de vraag naar het Zelf en Michel Foucault pleit in zijn werk voor aandacht voor Zelfzorg. Dit alles raakt aan de persoonsvorming. Om die reden biedt de HTF studenten de mogelijkheid om, in het kader voor hun voorbereiding op stage en beroep, actief met persoonsvorming aan de slag te gaan. De cursus wordt georganiseerd door het Instituut voor Toegepaste Filosofie.

Cursus informatie:

Persoonsvorming

Bijna alle grote filosofen hebben een boodschap voor ons met betrekking tot de vraag wie wij zijn en hoe we gelukkig worden. Binnen de toegepaste filosofie vertalen we filosofische inzichten en handreikingen in levenslessen en oefenen we de toepassing daarvan in de dagelijks praktijk van het leven. Via oefeningen en training leren we deelnemers hun innerlijke vermogens te ontdekken en deze in te zetten voor een doelgerichte verandering. Je ontdekt hoe (soms heel vroege) levenservaringen jouw opvattingen hebben gevormd en hoe op basis daarvan overtuigingen over wat je wel en niet kunt, zijn vastgelegd. Je leert ook dat zulke subjectieve ervaringen een structuur hebben en dat er geen dwingend verband bestaat tussen de opgedane ervaring en de betekenis die je daaraan geeft. Met andere woorden: het zelfbeeld dat je gevormd hebt op basis van ervaringen uit het verleden (‘ik ben een angsthaas’) ligt niet vast, maar is beïnvloedbaar door aan dezelfde ervaring een andere, voor jou bruikbaardere betekenis te geven (‘ik ben een behoedzaam type’).

Zelfbeeld

Als je het zelfbeeld van iemand verandert, verander je iemands persoonlijkheid en zijn gedrag. Maar meer nog: als het zelfbeeld verandert, veranderen vermogens en mogelijkheden mee. Je zelfbeeld definieert waartoe je wel of niet in staat bent.
Het fenomeen zelfbeeld blijkt een nuttig instrument als het gaat om het realiseren van gewenste (gedrags)veranderingen of nieuwe (levens)doelen. Als je een negatief zelfbeeld (‘dat kan ik niet’) ombuigt naar een positief zelfbeeld (‘ik ben aan het leren’) vergroot je je mogelijkheden.
Om je zelfbeeld te veranderen gebruiken we oefeningen waarmee we in staat zijn opvattingen over onszelf en vaste gedragspatronen te doorbreken. Zo komen nieuwe mogelijkheden bloot te liggen en kom je dichter bij je gewenste zelfbeeld (sommigen spreken van ons ‘ware’ zelfbeeld). Kern van de oefeningen is dat we leren om onze innerlijke hulpbronnen beter te benutten.

Cursus Professionaliteit en Persoonsvorming (PEP)

De cursus ‘Professionaliteit en Persoonsvorming’ (PEP) is een vorm van toegepaste filosofie. Op basis van filosofische (soms psychologische) inzichten en met behulp van gerichte oefeningen helpen we cursisten hun ervaringen en (zelf)beelden zo te sturen dat ze succesvol aan gestelde doelen kunnen gaan werken. 

Op basis van recente neurobiologische inzichten behandelen we begrippen als ‘bewustzijn’, het ‘Zelf’ en ‘zelfbeeld’. We laten zien hoe jouw bewuste en onbewuste samenwerken om tot de constructie van beelden over jezelf te komen. En als je weet hoe je een zelfbeeld maakt, kun je met hulp van  gerichte oefeningen zo’n zelfbeeld ook bijstellen of veranderen.

De oefeningen zijn gebaseerd op materiaal dat we ontlenen aan neuro-linguïstisch en psychologisch onderzoek; in het bijzonder werken we met oefeningen die te maken hebben met het ontwerpen van een zgn. sociaal panorama. 

Twee trainingsdagen
In twee trainingsdagen gaan we oefenen met de inzichten van bekende filosofen als Lacan, Kant, Sloterdijk, Taylor en Foucault en je ontdekt hoe (soms heel vroege) levenservaringen jouw opvattingen hebben gevormd en hoe op basis daarvan overtuigen over wat je wel en niet kunt, zijn vastgelegd.

Voor wie?

Studenten van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Interesse, maar geen student bij de HTF? Neem dan contact op met het Instituut voor Toegepaste Filosofie.

Wat is het resultaat?

Je bent in staat gericht te werken aan gekozen doelen, je leert belemmerende overtuigingen los te laten en gewenste overtuigingen in te zetten. Zo werk je actief aan persoonsvorming en vergroot je eigen mogelijkheden. 

Praktische informatie

De training bestaat uit twee zaterdagen:

Eerste bijeenkomst: introductie en kennismaking met oefeningen
Tweede bijeenkomst: praktijkdemonstraties en gerichte oefeningen

Data: 20 januari en 3 februari 2024

Locatie: Australiëlaan 25 Utrecht.
Kosten: 125,00 euro p.p. voor de gehele cursus (50 euro voor HTF-studenten)

Aanmelden: via de website van het ITF https://www.instituutvoortoegepastefilosofie.nl/inschrijven/

Ben je geen student bij de HTF, maar heb je wel interesse in de training? Of heb je nog vragen over de inhoud? Neem dan gerust contact met het ITF. 

Ga naar de website van ITF

Gratis Proefcollege volgen

Ben je benieuwd naar de stijl van de colleges of naar het niveau? Neem contact op voor het volgen van een proefcollege!

Proefcollege

Bekijk hier:

Uitsluitend hoogopgeleide docenten​
Levenlanglerenkrediet
Studeren in deeltijd
Maatwerk

Maak kennis met onze docenten

Het HTF team bestaat uitsluitend uit hoogopgeleide docenten

De meesten zijn ook werkzaam in de toegepaste filosofie.
Bekijk het hele team hier
© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
crossarrow-downarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram