info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Toelatingsadvies

De HTF biedt opleidingen in deeltijd aan. Dit betekent dat het aantal te behalen studiepunten (EC’s) gelijk is aan een reguliere voltijdse hbo-opleiding, maar dat de colleges buiten werktijd worden aangeboden: op één vaste avond en op enkele zaterdagen. Er dient dus relatief veel (begeleide) zelfstudie te worden verricht en een actieve leerhouding is noodzakelijk. Er wordt structureel studiebegeleiding in groepsverband geboden. Daarnaast is op verzoek eveneens individuele begeleiding mogelijk. Desondanks is deeltijdonderwijs niet voor iedereen geschikt. Informeer desgewenst naar jouw mogelijkheden in relatie tot de ontwikkelde zelfstandigheid, studie-ervaring etc.

Aanmelden toelatingstoets of intakegesprek

Alvorens de toelatingstoets of het intakegesprek wordt afgenomen, dient de kandidaat zich in te schrijven bij de HTF. Aan het 21 plus-toelatingsonderzoek (bachelor) en het intakegesprek (premaster en master) zijn geen kosten verbonden wanneer de student daadwerkelijk gaat deelnemen aan de opleiding.

Noot: indien de kandidaat niet gaat deelnemen ondanks een positief resultaat, worden kosten in rekening gebracht. Zie: Studiekosten.

Inplannen

Na inschrijving aan de HTF en het voldoen van de aanbetaling kunt u uw toelatingstoets (bachelor) of intakegesprek (master en premaster) inplannen door een e-mail te sturen naar toelating@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de toets, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding.

Voor meer informatie over de toelatingseisen: zie Onderwijs en ExamenRegeling (OER)

Gratis Proefcollege volgen

Ben je benieuwd naar de stijl van de colleges of naar het niveau? Neem contact op voor het volgen van een proefcollege!

Proefcollege

Toelatingseisen hbo-bachelor Toegepaste Filosofie

Toelaatbaar tot de bacheloropleiding aan de HTF is iedereen die in het bezit is van een havo- of vwo-diploma. Ook als je in het bezit bent van een propedeusediploma hbo of wo, of een afgeronde mbo-opleiding (niveau 4), ben je in principe toelaatbaar. Indien er twijfel bestaat of je vooropleiding in voldoende mate aansluit bij de opleidingen van de HTF, is het mogelijk dat je een taaltoets moet maken, op basis waarvan over je toelating beslist wordt. De studielast van de bacheloropleiding bedraagt 60 EC per jaar (1 EC = 28 uur).

Toelatingseisen premaster- en masteropleiding

Toelaatbaar tot de premaster en professionele masteropleiding aan de HTF is iedereen die met goed gevolg een intakegesprek heeft afgelegd. Om in aanmerking te komen voor het intakegesprek dient de student in het bezit te zijn van minimaal een erkende bacheloropleiding en relevante kennis, werkervaring en motivatie. Tevens dient de student te beschikken over een relevante werk- of stageplaats om de praktijkcomponent te kunnen vormgeven.

21+ toelatingstoets bacheloropleiding

Personen die niet aan bovenstaande toelatingseisen voldoen, maar die wel de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, zijn niet bij voorbaat afgewezen, maar kunnen worden toegelaten via een intakegesprek en/of toelatingsonderzoek. Criteria hierbij zijn onder meer de motivatie voor een studie aan de HTF en eerder gevolgde maar niet afgeronde opleidingen. Studenten die langs deze weg worden toegelaten, kunnen een beroep doen op de individuele bijspijkertrajecten die de HTF biedt om achterstanden weg te werken.

Laag instellingstarief

Particuliere opleidingen worden niet gefinancierd door de overheid. Het tarief dat ze hanteren wordt daarom het zogenaamde instellingstarief genoemd.

De HTF houdt het instellingstarief laag, onder andere door een minimum aan overhead te hanteren.

Reguliere hbo-opleidingen hanteren een instellingstarief wanneer je bijvoorbeeld een tweede opleiding volgt in het hoger onderwijs. Deze tarieven variëren voor bacheloropleidingen van ca. € 7.500 tot € 12.000 per jaar. Voor masteropleidingen betaal je elders in het regulier onderwijs ca. € 8.500 tot €16.000 per jaar. Particuliere aanbieders hanteren tarieven die nog vele malen hoger liggen.

Studiekosten

Lees meer over de studiekosten van de verschillende opleidingen van de HTF

Studiekosten
Uitsluitend hoogopgeleide docenten​
Levenlanglerenkrediet
Studeren in deeltijd
Maatwerk

Jaarindeling en Colleges

Vierjarige opleiding
De bacheloropleidingen van de HTF worden in vier jaar aangeboden.

De masteropleiding wordt aangeboden in een periode van twee jaar. Als het volgen van een premaster gewenst is, zal de opleiding drie jaar in beslag nemen.

Het is uiteraard niet verplicht om de studie in bovengenoemd tijdsbestek af te ronden. Studenten die het studietempo te hoog vinden, kunnen ervoor kiezen om langer over de opleiding te doen. Behaalde modules blijven uiteraard geldig. 

Colleges

Bachelor
De colleges worden gegeven op één avond per week van 18.00 - 21.30 uur en in het eerste jaar ca. 4 tot 6 zaterdagen per jaar van 9.30 -12.30 uur. Vanaf het tweede collegejaar en indien u een versneld traject volgt, moet u rekenen op ca. 10 tot 12 zaterdagen per jaar. Iedere lichting blijft in het tweede en derde jaar op dezelfde avond colleges volgen als in het eerste jaar.

Op andere avonden kunnen colleges (opnieuw) worden gevolgd wanneer een herkansing nodig is, of wanneer u uit interesse modules wilt volgen uit een andere afstudeerrichting. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Voor het studiejaar 2023-2024 gelden voor de bachelor de volgende collegeavonden:

 • 1e jaar: woensdagavond
 • 2e jaar: donderdagavond
 • 3e jaar: dinsdagavond
 • 4e jaar: zaterdagochtend (6x)

Voor het studiejaar 2024-2025 gelden voor de bachelor de volgende collegeavonden:

 • 1e jaar: dinsdagavond
 • 2e jaar: woensdagavond
 • 3e jaar: donderdagavond
 • 4e jaar: zaterdagochtend (6x)

Per onderwijsavond worden er twee verschillende vakken gedoceerd. Elke twee of drie weken zullen er ook colleges op zaterdagochtend worden aangeboden. Deze colleges kunnen bestaan uit individuele bijspijkertrajecten, maar ook uit werkcolleges, lezingen door gastdocenten en/of symposia.

(Pre)master
De Premaster is samengesteld uit modules van het eerste lesjaar van de bachelor (zie bovenstaande lesavond), aangevuld met verdiepingsmodules en werkcolleges (zaterdagen 9.30 - 12.00 uur).

De colleges van de master worden aangeboden op maandagavond van 18.00 - 21.00 uur en aan aantal zaterdagen van 9.30 - 12.00 uur. Per onderwijsavond worden twee verschillende modules aangeboden.

 

Later instromen

​U kunt bij de HTF desgewenst later instromen, tot uiterlijk in februari. Omdat de HTF de propedeusefase ieder jaar op een andere avond aanbiedt, is het mogelijk om de eerste vier modules in een volgend studiejaar in te halen, naast de colleges van het tweede studiejaar. Dit betekent wel een pittige studielast gedurende (maximaal) een half jaar, maar het is mogelijk wanneer u over voldoende tijd, discipline en motivatie beschikt. Begeleiding bij de studieplanning die dit vereist, is desgewenst beschikbaar.

Meer studieinformatie

Versneld traject

Je diploma in drie jaar
De HTF biedt in principe vierjarige opleidingen aan, in deeltijd en op hbo-niveau, met een mogelijkheid tot een versneld traject (van drie jaar) voor speciaal daartoe geselecteerde studenten. 

Dit zijn studenten die tot een van de volgende groepen behoren:

 1. Studenten die al een carrière hebben in het werkveld van de afstudeerrichting waarvoor zij opteren. Op basis hiervan komen deze studenten in aanmerking voor (gedeeltelijke) vrijstelling van de Meewerkstage en kunnen ze hun Afstudeerstage op de eigen werkplek vervullen.
 2. Studenten die al een aan de HTF verwante (gedeeltelijke) hbo- of universitaire opleiding gevolgd hebben, op basis waarvan zij in aanmerking komen voor vrijstelling van bepaalde modules komen.
 3. Studenten die bereid en in staat zijn ca. 40 tot 50 uur per week aan (zelf)studie te besteden (wettelijk 2212 uur studiebelasting per jaar, gedurende 50 weken).

Voor beide programma’s (driejarig en vierjarig traject) geldt dat er relatief veel zelfstudie verricht moet worden. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de HTF (vooralsnog) uitsluitend opleidingen in deeltijd aanbiedt.

Vierde studiejaar
Afgezien van zes (werk)colleges op zaterdagochtend, mentorbijeenkomsten en bijeenkomsten i.h.k.v. het Afstudeerprogramma, worden vierdejaars studenten niet op een vaste avond ingeroosterd. Daardoor is het mogelijk om op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond colleges te volgen van modules uit het eerste, tweede of derde leerjaar, die ingehaald of herkanst moeten worden. Op deze manier moet iedereen in staat zijn om in maximaal vier jaar zijn of haar diploma te behalen.

Maatwerk
Maatwerk is een belangrijk kenmerk van de HTF. Je kunt behalve versnellen ook vertragen, of een eigen traject samenstellen (bij de Vrije Studierichting bijvoorbeeld).

Met alle studenten die voor het versnelde traject kiezen, wordt in overleg met zijn of haar mentor een individueel studieprogramma opgesteld, met als doel zo snel mogelijk het diploma te behalen.

Tentamens en examens

Tentamens, correctie en herkansing

Tentamens
De lesstof van de verschillende onderwijsprogramma's is opgedeeld in modulen. Elke module wordt afgesloten met een tentamen. In het eerste leerjaar (propedeuse) zijn dit veelal schriftelijke tentamens. In de studiegids wordt aangegeven welke modules tot de propedeuse en welke tot de hoofdfase (afstudeerrichtingen) behoren. 

Er zijn per studiejaar acht tentamenweken (steeds twee weken na afloop van een onderwijsperiode). Per studiejaar worden in totaal acht vakken/modulen aangeboden, zes verdiepingsmodules en vijf oriëntatiemodules. Tentamens zijn over het hele studiejaar verspreid. Schriftelijke tentamens vinden plaats volgens een op het intranet (Teams) gepubliceerd rooster.

Het basisjaar en de hoofdfase worden afgesloten met een examen op basis van een opgebouwd portfolio.

Herkansing
Wie een onvoldoende haalt voor een tentamen, wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Een onvoldoende gemaakt tentamen mag uiteraard ingezien en herkanst worden. Hiertoe maakt de student een afspraak met de desbetreffende docent. Het kan nodig zijn om eerst een bijspijkertraject te volgen, alvorens de herkansing te maken. Ook wie het eerste toetsmoment gemist heeft, komt in aanmerking voor een herkansing. De herkansingsmomenten zijn ingeroosterd. Eventueel kan een persoonlijke afspraak met de betrokken docent worden gemaakt.

Voor schriftelijke werkstukken geldt een tweede inlevermoment.

Studenten kunnen modules uit een voorgaand studiejaar opnieuw volgen en herkansen, zonder bijkomende kosten. Ben je uitgeschreven als student, dan is het niet mogelijk om zonder bijkomende kosten nog werkstukken ter beoordeling in te leveren of herkansingen te doen.

Voor meer informatie: zie Onderwijs en Examen Regeling (OER)

Studiepunten

European Credits

De opleidingen van de HTF zijn opgezet in overeenstemming met het stelsel van het European Credit Transfer System (ECTS). In dit stelsel omvat een studiejaar van 60 EC’s (European Credits). Dit komt neer op 1680 klokuren per studiejaar (1 EC komt overeen met een studiebelasting van 28 uur, inclusief contacturen en stage). De studielast van alle modules wordt uitgedrukt in EC’s.

Voor een opleiding op hbo-niveau dienen in totaal 240 EC's behaald te worden (= 6720 uur). Dit betekent een studielast van ca. 36 uur per week (bij 46 studieweken per jaar)

Het is uiteraard niet verplicht om de studie in vier jaar af te ronden. Studenten die dit studietempo te hoog vinden, kunnen ervoor kiezen om langer over de opleiding te doen. Behaalde modules blijven uiteraard geldig.

Overigens is het European Credit Transfer System en daaraan gekoppelde studietijd gebaseerd op de gemiddelde student. In de praktijk blijken veel studenten met minder studietijd uit de voeten  te kunnen.

Stage

Stage
Voor een beroepsopleiding vormt de praktische voorbereiding op het beroep in de vorm van stages (en een afstudeerprogramma op locatie) een cruciaal onderdeel van de opleiding. Kenmerkend voor een hbo-opleiding is dat deze opleidt voor een beroepspraktijk. Daarin onderscheidt een opleiding aan de HTF zich van een universitaire studie filosofie, die in principe theoretisch van aard is.

Beroepshouding
De stage is dé plek om vertrouwd te raken met de praktijk van het beroep waarvoor je wordt opgeleid en biedt je de kans om een eigen beroepshouding te ontwikkelen. Tijdens de stage toets je of je geschikt bent voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid en ontwikkel je een visie op dat beroep.

Met de filosofische kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar van de opleiding hebt opgedaan, ga je tijdens de stage in het tweede en derde jaar meedraaien in de praktijk en kom je in aanraking komt met verschillende aspecten van het beroep van Toegepast Filosoof in het werkveld van de door jou gekozen afstudeerrichting.

Praktijkcomponent
De totale praktijkcomponent beslaat bij de HTF in totaal 57 EC’s (d.w.z. bijna één volledig studiejaar). Hiermee zit de HTF aan de onderkant van wat in het reguliere hbo gangbaar is. Hiervoor is gekozen omdat we dan relatief meer onderwijs kunnen aanbieden.

De stage is voor alle afstudeerrichtingen een verplicht onderdeel van de opleiding. Dit geldt niet voor de Vrije Studierichting: hierbij hoef je geen stage te lopen, maar de HTF kan dan geen geaccrediteerd diploma verstrekken.

Begeleiding tijdens de stage
Tijdens je stage word je begeleid door de volgende personen: 

 • de Secretaris Stage 
 • de Praktijkbegeleider (begeleiding op de werkvloer); 
 • je Stagedocent vanuit de HTF;
 • de Studiecoördinator Toegepaste Filosofie of Onderwijs

Studiegidsen

Studiegidsen en literatuur

In de studiegidsen vindt u informatie over de inhoud van de aangeboden modules, leerdoelen, te behalen studiepunten, werk- en toetsvorm, en te bestuderen literatuur.

De studiegids voor het eerste jaar (Propedeuse en Basiskwalificatie) wordt voor alle afstudeerrichtingen gebruikt. Vanaf het tweede jaar zijn de studiegidsen richtingspecifiek.

De studiegidsen kunt u gratis downloaden op de downloadpagina. 

Kennismakingsmodules
De informatie behorende bij de Kennismakingsmodules kunt u vinden in de studiegids Basiskwalificatie Filosofie.

U kunt de gidsen gratis dowloaden op de downloadpagina.

Literatuur
Een overzicht van de te bestuderen literatuur wordt opgenomen in de moduulbeschrijvingen in bovenstaande Studiegidsen. Het kan de moeite waard zijn om op tweedehands boeken te zoeken. Let dan wel op of je de juiste uitgave aanschaft. Via het intranet (Teams) kun je een oproep plaatsen voor het vinden en/of verkopen van boeken.

Kosten
Voor de aanschaf van de benodigde studieboeken moet u rekenen op maximaal € 50,00 per module.

HTF Webshop
​Het boek 'Leren Filosoferen' (Slagter e.a.) is verkrijgbaar via de HTF webshop. De benodigde readers worden hier eveneens aangeboden.

Noot: let op dat u de juiste uitgave behorend bij uw leerjaar bestelt. Het boek en de readers worden ook op de leslocatie verkocht tijdens de introductiebijeenkomst van de eerstejaarsstudenten.

Jaarindeling en Colleges

Een studiejaar is ingedeeld in vier onderwijsperiodes van elk zeven weken. Elke onderwijsperiode wordt gevolgd door twee intervalweken. In deze intervalweken staan de tentamens gepland. Per cursusjaar wordt er een actueel tentamenrooster gepubliceerd in Teams.

Versneld traject
Het is mogelijk in een versneld (driejarig) traject de bacheloropleidingen te volgen onder bepaalde voorwaarden. Lees meer…

Deeltijd
​De opleidingen van de HTF worden vooralsnog uitsluitend in deeltijd aangeboden. Het studiejaar start in september. Deeltijd betekent bij de HTF dat de colleges buiten werktijden worden aangeboden (op een vaste avond en enkele zaterdagen).

Studielast
De studielast komt overeen met een reguliere voltijdse hbo-opleiding (60 EC per jaar). Dit betekent dat er veel zelfstudie dient te worden verricht. Dit wordt ondersteund door o.a. studiebegeleidingsuren.

De master- en premasteropleiding omvatten 30 EC per jaar.

Online onderwijs
Vanaf het studiejaar 2024/2025 worden er geen geluidsopnames van de colleges meer gefaciliteerd. In overleg met de docent mag een student zelf een audio-opname starten in Teams, bijvoorbeeld voor een afwezige medestudent. Indien u langdurig bent aangewezen op online-deelname (meer dan twee achtereenvolgende colleges), bijvoorbeeld bij ziekte, neem dan contact op met uw docent én met de mentor om een aangepast studiepad uit te stippelen.

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is van mening dat de leeropbrengst het meest optimaal is wanneer de colleges op locatie worden gevolgd. Dit geldt zeker voor een studie in  filosofie waar dialoog centraal staat.

Downloads

Downloads
Heeft u vragen n.a.v. deze informatie: neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Rooster eerstejaars

Download

Studiegidsen + literatuur

LITERATUUR EN LAPTOP

De moduulbeschrijvingen met de vereiste literatuur zijn opgenomen in de Studiegidsen. Per studiejaar kunnen kleine wijzigingen worden aangebracht. De kosten van de literatuur bedragen ca. 400,00 euro per collegejaar. Om te kunnen werken (ook op locatie) met MS Teams is een laptop nodig met Windows software. 

LEREN FILOSOFEREN (SLAGTER E.A.)

Het boek Leren Filosoferen (Slagter e.a.) is uitsluitend verkrijgbaar via de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.

Neem voor grotere orders of een gebruikslicentie contact op met de administratie via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.

ROOSTER EN PLANNING LOSSE MODULES

Het rooster voor de Basiskwalificatie Filosofie (Propdeuse en verdiepingsmodules) en (Pre)master geldt ook voor de Kennismakingsmodules.  De beschrijving van de inhoud en bijbehorende literatuur kunt u vinden in de >Studiegids Basiskwalificatie Filosofie /Propedeuse

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
crossarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram