info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Concept & Missie

Onderwijsconcept

Deskundigheid docenten
Het onderwijsconcept dat de HTF hanteert, is gebaseerd op de deskundigheid van de docenten. Docenten die lesgeven bij de HTF zijn hoog opgeleid en beschikken over uitnemende didactische kwaliteiten. Ook beschikken zij over relevante ervaring in het vak waartoe zij opleiden. Op basis van deze deskundigheid zijn zij in staat goede lessen te verzorgen en relevante kennis op hun vakgebied over te dragen.

Enthousiasme

In de visie op onderwijs waaruit de HTF werkt, begint elk leerproces met enthousiasme voor een bepaald vak. Vanuit dit enthousiasme ontstaat de motivatie bij de student om zich voor het desbetreffende vak in te zetten en te voldoen aan de door docent gestelde eisen. Het is aan de docent om door middel van zijn colleges dit enthousiasme bij zijn studenten op te wekken. Studenten bij de HTF krijgen relatief veel contacturen voor een deeltijdopleiding.

Zelfstudie

De beroepsopleidingen die de HTF verzorgt, zijn deeltijdstudies. Dit houdt in dat de colleges buiten werktijden worden aangeboden. De studielast is echter gelijk aan die van een voltijdopleiding, nl. 60EC per jaar. Dat betekent dat studenten naast de contacturen ook veel zelfstudie zullen moeten verrichten: niet alles kan tijdens de colleges volledig gedoceerd, geleerd en geoefend worden. Bij deze zelfstudie worden studenten gericht begeleid en aangestuurd. Bij de HTF is geen plaats voor 'compentiegericht leren', het onderwijsconcept dat in het reguliere hbo veelal wordt gehanteerd.

Studieduur

De reguliere studietijd voor de hbo-bachelor is vier jaar. De HTF biedt een leerroute die het mogelijk maakt om versneld, in drie jaar, een diploma op hbo-niveau te behalen. Of dit daadwerkelijk lukt, is onder meer afhankelijk van het niveau waarop men de HTF binnenkomt (de eerder behaalde diploma’s en kwalificaties) en het aantal uur dat men bereid is aan (zelf)studie te besteden. Het is uiteraard niet verplicht om de studie in drie jaar af te ronden. Studiebegeleiding bij een intensiever studietraject is mogelijk.

Onderwijs op maat

Een ander kenmerk van het onderwijsconcept van de HTF is een effectieve studiebegeleiding, die erop gericht is om uitval en studievertraging te voorkomen. Studenten die onverhoopt een achterstand oplopen of bepaalde vaardigheden ontberen, kunnen een beroep doen op individuele bijspijkertrajecten en extra lessen (die vaak op zaterdagochtend gegeven worden). Op deze manier biedt de HTF, naast kwalitatief goede colleges en studeerbare programma's, waar nodig ook maatwerk voor individuele studenten.

Leren schrijven

Taal en filosofie hangen nauw met elkaar samen. De filosoof Heidegger noemde taal: ‘het huis van het Zijn’. Filosofie bedrijven is leren nadenken. Maar hoe goed je ook leert nadenken, daar heb je alleen wat aan als je je gedachten begrijpelijk onder woorden kunt brengen. Bij de HTF leer je hoe je dat op een heldere, correcte en publieksgerichte manier doet.

Of je nu organiseert, leraar of beleidsmedewerker bent, dan wel een eigen filosofisch bedrijf runt, voor het succesvol uitoefenen van al deze beroepen is een goede schriftelijke taalvaardigheid van cruciaal belang. Daarom is schrijfvaardigheid opgenomen in het basisprogramma. Anders dan in het reguliere hbo, waar schrijfvaardigheid doorgaans geen rol van betekenis speelt, leer je bij de HTF niet alleen correct spellen en formuleren, maar ontwikkel je ook je eigen schrijfstijl. Voor studenten met een achterstand op het gebied van taal en spelling bestaan er individuele bijspijkertrajecten.

Missie

Filosofie geeft vleugels

Filosofie ontstond ruim tweeduizend jaar geleden als levenskunst en praktische bezigheid. Pas veel later werd filosofie een academische discipline. Tegenwoordig is er een duidelijke beweging om filosofie terug naar de praktijk te brengen. De maatschappelijke problemen van de eenentwintigste eeuw zijn dermate complex, dat reflectie en verdieping nodig zijn om ze in de juiste context te zien en mogelijke oplossingen in beeld te krijgen. 

Een filosofische benadering van de toekomstige beroepspraktijk garandeert diepte, grondigheid en een origineel perspectief. Hierdoor kunnen beroepsbeoefenaren in het beroep van hun keuze een opvallende en belangrijke rol spelen: filosofie geeft vleugels. Een talentvolle en innovatieve deskundige onderscheidt zich van de middelmatige door zijn of haar breedte van visie. Deze visie wordt ontwikkeld via reflecterend en zelfstandig denken, dat wil zeggen: filosoferen.

Generalisten

In de komende tijd zullen de grenzen tussen traditionele beroepen, vakdisciplines en kennisdomeinen vervagen en zal de beroepspraktijk in een steeds hoger tempo nieuwe vormen aannemen. De behoefte aan generalisten zal toenemen. Een hbo-opleiding Filosofie, die in Nederland nog niet bestaat, kan goed op deze ontwikkelingen inspelen. De HTF biedt zowel een bachelor als hbo-master Toegepaste Filosofie aan, naast een bachelor Onderwijs (docentopleiding Filosofie en Burgerschap).

In onderscheid met de universiteit kan een studie op hbo-niveau primair aandacht besteden aan de beroepspraktijk van toekomstige beroepsbeoefenaren. De toepasbaarheid van het gegeven onderwijs zal steeds voorop staan. De HTF mikt op de ondernemende student, die dankzij het genoten onderwijs zijn of haar kennis in een nieuw beroep, toegepast filosoof, weet vorm te geven in de praktijk.

Bildung

De Vereniging Hogescholen wijst op het belang van een onderzoekende houding, beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie. Ook het begrip ‘Bildung’ (vorming, ontwikkeling) staat weer nadrukkelijk op de agenda: hoger onderwijs van vandaag de dag vraagt om meer algemene vorming, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoorde deelnemers aan het maatschappelijk verkeer. In de Strategische Agenda 2011 van het Ministerie van Onderwijs wordt gesteld dat er meer uitdagende opleidingen op hbo-niveau moeten komen, wil de Nederlandse kennissamenleving op niveau komen en blijven. Het is duidelijk dat een hbo-opleiding Filosofie bij dit alles goede diensten kan verrichten. De bachelor Onderwijs (tweedegraads docent Filosofie en Burgerschap) gaat uit van een filosofische basis m.b.t. de invulling van het vak Burgerschap. 

Basiskwalificatie Filosofie

Het eerste jaar is een algemeen jaar. Hierin worden nog geen richtingspecifieke vakken aangeboden maar uitsluitend algemeen-filosofische, zoals o.a. Wijsgerige ethiek, Wijsgerige antropologie, Wetenschapsfilosofie en Politieke en Sociale filosofie.

Mensen die in filosofie geïnteresseerd zijn en daar graag meer over willen weten, maar niet de ambitie hebben om er hun beroep van te maken, kunnen ervoor kiezen alleen het propedeusejaar te volgen. Het is mogelijk om, naast het curriculum van de propedeuse, verdiepende modules te volgen bij de genoemde basismodules. Dit gezamenlijke pakket is de basiskwalificatie.

Bacheloropleiding

De HTF is een beroepsopleidingen op hbo-niveau. Dat wil zeggen dat de voorbereiding op een beroep centraal staat. Bij de HTF kan gekozen worden uit de volgende afstudeerrichtingen:

In het tweede en derde leerjaar krijgt de student in toenemende mate zgn. richtingspecifieke vakken: vakken die te maken te hebben met de gekozen beroepsvariant. Ook de stages die in het tweede en derde leerjaar gepland staan, staan uiteraard in het teken van het toekomstige beroep.

Het leertraject wordt i.p. in vier jaar afgelegd, maar een versnelling is mogelijk.

Vrije studierichting

Bij deze studierichting stellen studenten een eigen studieprogramma samen, bestaande uit een selectie van vakken en modules uit alle drie de studierichtingen. De Vrije Studierichting wordt niet geaccrediteerd.

Profesionele (pre)master 

Sinds sep. 2021 biedt de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie de Premaster en de Master (in ontwikkeling) Toegepaste Filosofie aan. Ga voor meer informatie naar de pagina Professionele (Pre)master. >

© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram