info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl
+31(0)6 43438008

Algemene voorwaarden en geschillen

Gedragscode

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is lid van de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid motiveringsplicht). Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven.

Die beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel

Lees meer>

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De student conformeert zich bij inschrijving aan de Algemene Voorwaarden NRTO. De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 11 november 2011. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. 

 

Aanvullende bepalingen
De HTF heeft de vastgestelde procedures en voorwaarden m.b.t. inschrijving, uitschrijving, betaling, etc. beschreven in de aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op enkele punten zijn de aanvullende voorwaarden, opgenomen in de aanvullende bepalingen, gunstiger voor de klant dan de Algemene Voorwaarden NRTO. 

 

Interne klachtencommissie
Als de student een klacht heeft kan hij of zij uiteraard terecht bij de betreffende docent of de onderwijscoördinator. Is het verschil van inzicht dusdanig dat een advies of bemiddeling gewenst is van een klachtencommissie, dan kan de student terecht bij de interne klachtencommissie van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. 

Lees meer over de afhandeling van klachten in de Algemene Voorwaarden met Aanvullende Bepalingen (zie bovenstaande).

Vertrouwenspersoon
Heb je te maken met ongewenst gedrag en vind je het lastig om dit aan de orde te stellen en te stoppen? Voel je je gekwetst, geïntimideerd of zelfs bedreigd en vind je geen oplossing door dit te bespreken met betrokkenen en verantwoordelijken? Vind je dat er sprake is van een misstand? Neem dan gerust contact op met de vertrouwenspersoon van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. De vertrouwenspersoon vindt het van belang dat onderwijs in alle vrijheid (binnen de regels) en in geborgenheid genoten en gegeven kan worden. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Lees meer over de procedure in de Algemene Voorwaarden met Aanvullende bepalingen (zie bovenstaande) en op de Wiki-pagina in Teams.

Geschillencommissie
De HTF is via de NRTO aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Lees meer over de procedure in de Algemene Voorwaarden en Aanvullende bepalingen (zie bovenstaande).

Lees meer over De Geschillencommissie

 

Commissie van Beroep voor Examens (CvBE) NRTO

De HTF is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO faciliteert de CvBE. Er kan door studenten een beroep worden ingesteld bij de CvBE tegen beslissingen van een examencommissie zoals onder andere bedoeld in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW). Meer informatie is over de procedure en het reglement is gepubliceerd op de WIKI-pagina in de leeromgeving MS Teams.

 

 

Downloads

Downloads
Heeft u vragen n.a.v. deze informatie: neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Rooster eerstejaars

Download
© HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. 2023
Webdesign: SaffrieDesign
crossarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram